Prosimy pamiętać, że to, co Państwo widzą na stronie , to tylko część asortymentu, którym handlujemy. Z ewentualnymi pytaniami o produkty i zakupy zapraszamy do kontaktu z nami.

REGULAMIN SKLEPU GAUDIA Z DNIA 5.09.2018

SPIS TREŚCI
§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§. 8. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 10. REKLAMACJE
§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu GAUDIA dostępnego pod adresem internetowym https://wyposazeniegaudia.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: (1) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, (2) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Operatorem strony Sklepu GAUDIA jest firma GAUDIA Piotr Szychulski, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7392779535, REGON: 281528714, tel./fax. 89 533 26 08 e-mail: biuro@gaudia.com.pl
 4. Operator Sklepu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2 DEFINICJE

 1. Operator Sklepu/Sprzedający/Usługodawca – operator Sklepu GAUDIA, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
 2. Klient/Kupujący/Usługobiorca – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w tym również instytucje takie jak szkoły czy urzędy;
 3. Sklep – sklep internetowy GAUDIA dostępny pod adresem internetowym https://wyposazeniegaudia.pl;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 7. Polityka Prywatności – dostępny w Sklepie w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym.

§. 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 5, można składać za pośrednictwem poczty e-mail lub koszyka.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce plików cookies https://www.wyposazeniegaudia.pl/cookie.html
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

§. 5. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu. Niektóre towary są produkowane lub sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen, wycofanie towarów, odwołanie lub wprowadzenie zmian w akcjach promocyjnych nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.
 5. Wszelkie ceny promocyjne na stronie dotyczą wyłącznie koloru podstawowego, w którym produkowane są meble. (Najczęściej RAL7035 jasny popiel.)
 6. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze po wcześniejszej akceptacji firmy.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego.
 8. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Klient musi każdorazowo:
  1. podać dane określone w ust 10;
  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  3. akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń;
 9. Zamówienia składane:
  1. e-mailem przyjmowane są na adres: handlowy@gaudia.com.pl
  2. za pośrednictwem koszyka znajdującego się na stronie.
 10. Operator Sklepu nie przyjmuje zamówień składanych telefonicznie.
 11. Przy zamówieniach składanych pocztą elektroniczną e-mail należy podać następujące dane:
  a. nr katalogowy produktu (model),
  b.nazwę produktu,
  c. ilość,
  d. cenę,
  e. imię i nazwisko,
  f. adres dostawy,
  g. telefon kontaktowy,
  h. uzgodniony ze sprzedającym sposób płatności,
 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
  a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  b. zaakceptowania zamówienia z zastrzeżeniami tzw. modyfikujące przyjęcie oferty – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.,
  d. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy
 2. Modyfikujące przyjęcie oferty jest skuteczne jeżeli wymienione w odpowiedzi na ofertę zastrzeżenia nie zmieniają w sposób zasadniczy istotnych postanowień oferty.
 3. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 12 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie producenta lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.
 4. Kontroferta, o której mowa w ust. 12 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (3 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 5. Klient może dokonać zamówienia za pomocą koszyka znajdującego się na stronie.
 6. Po dodaniu produktów do koszyka należy uzupełnić dane dotyczące zamawiającego oraz adresu dostawy.
 7. Następnie Klient, aby przejść do kolejnego kroku musi zaakceptować regulaminu znajdujący się w zakładce https://www.wyposazeniegaudia.pl/regulamin/. Po dokonaniu tych czynności Klient może za pośrednictwem przycisku “kupuję i płacę” przejść dalej. Jednocześnie wyświetlona zostanie informacja, iż na wskazany w formularzu adres mailowy, przesłane zostaną istotne warunki zamówienia dla wybranego produktu (czas realizacji, forma dostawy itp.) Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z warunkami. Dopiero po ustaleniu prawidłowości i akceptacji warunków może dokonać zapłaty za złożone zamówienie na numer rachunku bankowego wskazany w górnej części otrzymanego maila, lub poczekać na otrzymanie od Sprzedającego dokumentu “pro forma” na podstawie którego można dokonać płatności.
 8. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Dla wszystkich transakcji wystawiane są dowody zakupu w postaci faktury VAT.
 10. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 11 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu będzie niemożliwe, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
 11. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Każdym klientem.
 12. Zamówienia w niektórych przypadkach mogą podlegać dodatkowym rabatom i są ustalane indywidualnie przez Sprzedającego oraz Kupującego.
 13. W niektórych przypadkach, możliwe jest zamówienie montażu u producenta – w takim przypadku warunki montażu są ustalane indywidualnie z producentem, za dodatkową opłatą, chyba że opis towaru stanowi inaczej.

§. 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby strona Sklepu oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, wyłączenia niektórych funkcjonalności strony Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem zarejestrowanych Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

§. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 3. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora.

§. 8. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie zamówienia wysyłane są kurierem (wysyłki paletowe i paczki standardowe) lub transportem producentów (dalej „Dostawcy). Koszt przesyłki naliczany jest w zależności od wybranego asortymentu i indywidualnych ustaleń.
 2. W celu skorzystania z dostawy Zamówienia, Usługodawca będzie przekazywał Dostawcom następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z dostawy Zamówienia adres e-mail, imię, nazwisko i firma, kod kraju, adres, telefon, numer NIP. W zakresie skorzystania z dostaw Zamówień, Dostawcy są niezależnym od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do Dostawców, w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do Dostawców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.
 4. Za zakupy można zapłacić w następujący sposób:
  a. Przelewem na rachunek bankowy,
  b. Przedpłata na rachunek bankowy,
 5. Dane do przelewu: GAUDIA Piotr Szychulski, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, Bank: ING Bank Śląski AS, nr konta: 20105018071000009139391834.
 6. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, po dostarczeniu towaru Operator Sklepu wystawia fakturę VAT z określonym terminem płatności. W tytule przelewu Klient powinien podać numer faktury VAT.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy, na zakup towaru wykonywanego lub sprowadzanego na specjalne zamówienie klienta, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu przedpłaty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer faktury pro forma, numer zamówienia lub inne dane pozwalające w prosty sposób na połączenie płatności z zamówieniem Klienta.
 9. Darmowa wysyłka – w uzasadnionych wypadkach Sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 10. Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp.  Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.

§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Podanie danych Klienta w trakcie składania Zamówienia w Sklepie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 3. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu niezbędne jest:
  (1) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
  (2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
 2. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach:
  (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Zamówienia,
  (2) realizacji usług elektronicznych,
  (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu,
  (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  (5) w celach podatkowych.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia,
  (2) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla Zamówień.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,
  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,(3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej,
  (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym:
  (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta;
  (2) prawo do sprostowania tych danych;
  (3) prawo do usunięcia tych danych,
  (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
  (5) prawo do przenoszenia tych danych;
  (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
 1. Przekazywane przez Klientów w trakcie składania zamówienia dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 2. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: biuro@gaudia.com.pl
 3. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 4. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

§. 10. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy towar sprzedawany przez Operatora Sklepu jest fabrycznie nowy. Towar zakupiony w Sklepie jest objęty gwarancją producenta. Standardowy okres gwarancji to 24 miesiące, chyba że z załączonych do towaru dokumentów wynika co innego. Odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.
 3. Do zgłoszenia reklamowanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży czyli, Fakturę, oraz pismo reklamacyjne zawierające opis reklamacji oraz numer konta bankowego w przypadku gdy oczekiwany jest zwrot pieniędzy, a nie wymiana lub naprawa towaru. Zwrot należności z tytułu reklamacji dokonywany jest wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Celem dokonania reklamacji należy: zawiadomić Operatora Sklepu o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. W przypadku gdy, opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 7. Zgłoszenie reklamowanego towaru należy przesłać na adres e-mail: handlowy@gaudia.com.pl załączając opis uszkodzenia, zdjęcia, skan lub zdjęcie dowodu zakupu.
 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 9. Operator Sklepu zwraca koszty wysyłki w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem towar) oraz w przypadku uznania reklamacji.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wysyłany jest towar wolny od wad (na koszt Operatora Sklepu), towar uszkodzony jest naprawiany lub zwracana jest kwota pieniężna wynikająca z zakupienia towaru poprzez przekazanie kwoty na konto bankowe.
 11. Kolorystyka zdjęć prezentowanych na stronach Sklepu może nieznacznie odbiegać od kolorystyki oryginalnych produktów. Różnice wynikające z różnych ustawień monitorów komputerów Klientów oraz parametrów technicznych monitorów Klientów oraz jakości zdjęcia nie mogą być podstawą reklamacji.

§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2018 r.